program konferencji

PLAN KONFERENCJI

 

Panel I- ekspercki 

09:00 – 09:10- Otwarcie Konferencji przez Pana prof. zw. dr. hab. Romana Budzinowskiego,
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM. 

09:10 – 09:15- Otwarcie Konferencji przez dr Marcina Princa, adiunkta w Katedrze Prawa 
Administracyjnego i Nauki o Administracji UAM 

09:15 – 09:30- Prof. zw. dr hab. Marek Szewczyk-„ Problem tzw. <<konsumowania się>> 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na skutek 
wydawania na ich podstawie pozwoleń na budowę” 

09:30 – 09:45- Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski-„ Podstawowe formy realizacji zadań 
w zakresie zagospodarowania przestrzennego: studium, plan i warunki 
zabudowy”

09:45 – 10:00- Aleksandra Urbanowska-Bohun, radca prawny 
(Kancelaria Sowisło&Topolewski) 
„Finansowanie skutków uchwalania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie inwestycji o zasięgu ponadlokalnym 
ujętych w planach zagospodarowania przestrzennego województwa”

10:00 – 10:15- dr Maciej Kruś- „Nieplanistyczne uchwały rad gmin i powiatów dotyczące 
gospodarowania przestrzenią”

10:15 – 10:30- Piotr Sobczak, Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury

10:30 – 10:45- dyskusja

 

(10:45 – 11:00- przerwa kawowa)

 

Panel II

11:00 – 11:15- Kacper Rożek (Uniwersytet Jagielloński) – „Relacja między studium 
uwarunkowań a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w 
kontekście ochrony środowiska w gminie”

11:15 – 11:30- Daniel Badecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – "Rola JST w procesie 
inwestycyjno-budowlanym"

11:30 – 11:45 - mgr Adrian Sypnicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 
„Kreowanie lokalnej polityki przestrzennej. Wybrane zagadnienia”

11:45 – 12:00- mgr Magdalena Karczewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – „Rola JST 
w kształtowaniu struktury handlowej miasta”

12:00 – 12:15- Michał Szymański (Uniwersytet Jagielloński)- „Zagospodarowanie przestrzeni 
przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce i na Słowacji - analiza 
porównawcza”

12:15- 12:30- Klaudia Kopka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)- „Ochrona środowiska w 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- rola JST”

12:30 – 12:45 -mgr Konrad Różowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)- „Wpływ 
funkcjonowania parku narodowego na kształtowanie przestrzenne w gminie”

12:45 – 13:00- Jakub Krawczyk (Uniwersytet Jagielloński)-„ Opłata planistyczna w polskim 
systemie danin publicznych”

13:00 – 13:15- dyskusja 

 

(13:15 – 13:45- przerwa obiadowa)

 

Panel III

13:45 – 14:00- mgr Mateusz H. Ziemblicki (Uniwersytet w Białymstoku)- „Mediacja a zasada 
zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym na poziomie gminy”

14:00 - 14:15- Karolina Głowacka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
„Program rozwoju przestrzennego gminy i prognoza 
przestrzennych potrzeb rozwojowych w świetle projektu ustawy Kodeks 
urbanistyczno-budowlany z dnia 30 września 2016 r”

14:15 - 14:30- Hubert Zieliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)-„ Możliwość 
finansowania gminnej procedury planistycznej przez podmioty zewnętrzne”

14:30 – 14:45- mgr Mateusz Karciarz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)- 
„Jawność procedury planistycznej”

14:45 – 15:00- Aleksander Moroz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)-„ Ważenie interesu 
publicznego i prywatnego przez gminę w toku procesu planistycznego”

15:00 – 15:15- mgr Jakub Terlega (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)- „Interes prawny w 
zaskarżaniu aktów planistycznych – zagadnienia wybrane”

15:15 – 15:30- mgr Paweł Majczak (Uniwersytet Wrocławski)- „Sądowa kontrola 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”

15:30 – 15:45- Beniamin Rozczyński (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)- „Rola JST 
w podjęciu uchwały reklamowej”

15:45- 16:00- Monika Moska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)- „Nowe 
kompetencje gminy w zakresie kształtowania zasad sytuowania tablic i 
urządzeń reklamowych”

16:00 – 16:15- mgr Tomasz Olejnik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)- „Nowy urbanizm 
jako koncepcja zagospodarowania przestrzeni miejskiej”

16:15 – 16:25- dyskusja