Samorządowe jednostki pomocnicze 7.12.2007

Samorządowe jednostki pomocnicze Miasta Poznania-szanse i wyzwania. Panel dyskusyjny 7.12.2007

W dniu 7 grudnia 2007 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu pod patronatem Pana Ryszarda Grobelnego - Prezydenta Miasta Poznania odbył się panel dyskusyjny pt. „ Samorządowe jednostki pomocnicze w Poznaniu- szanse i wyzwania”.

          Spotkanie miało być jednym z pierwszych wpisujących się w debatę nad projektem reformy jednostek pomocniczych w Poznaniu. Niestety stało się troszeczkę plebiscytem pytań do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania mających na celu rozwianie wątpliwości szacownych przedstawicieli rad osiedli, którzy stanowili znaczącą grupę przybyłych gości. Obecnością zaszczycili nas również: Pan Piotr Kołodziejczyk - Sekretarz Miasta Poznania oraz Pan Wojciech Lewandowicz-Dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta UMP.

          Wracając jednak do przebiegu panelu. Swoje wystąpienia mieli:

          1. Pan Andrzej Bielerzewski – Radny Rady Miasta Poznania. W kilku słowach przedstawił nam historię tworzenia się ruchów samorządów osiedlowych poczynając od 1945 r. przez problemy pewnego rodzaju dualizmu samorządów osiedli i samorządów spółdzielni mieszkaniowych po dzień dzisiejszy.

          2. Pan prof. dr hab. Marek Szewczyk – przedstawiciel naszej Alma Mater. Pan Profesor poruszył podstawowe kwestie związane z samorządowymi jednostkami pomocniczymi.
          Po pierwsze przedstawił pojęcie ogólne jednostki pomocniczej gminy w świetle art. 36 37a i 37b ustawy o samorządzie gminnym.
          Po drugie, zwrócił uwagę na relację występującą między gminą a jej jednostką pomocniczą. Wyraził pogląd, że o ile jednostka samorządu terytorialnego cieszy się gwarancją samodzielności, to jednostka pomocnicza nie posiada prawnie zapewnionego tego komfortu. W związku z tym jednostki pomocnicze należy traktować jako dekoncentrację a nie decentralizację.
          Po trzecie, odnosząc się do art. 35 usg, że oczywistym jest, że zadania jednostek pomocniczych mogą zawierać się tylko w zakresie kompetencji gminy.
          Po czwarte, po krótce określił strukturę jednostek pomocniczych, której podstawy są narzucone ustawą o samorządzie gminnym.
          Po piąte, Pan profesor poruszył to, co bardzo ważne, czyli temat pieniędzy!! Mówiąc o samodzielności finansowej jednostek pomocniczych przypominał, że zgodnie z art. 51 usg jednostki pomocnicze prowadzą działalność finansową w ramach budżetu gminy.

          3. Pani Elżbieta Sparażyńska, Kierownik w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania. Pani Kierownik zarzuciła nas ogromem wiedzy o obecnej sytuacji samorządów osiedlowych oraz danymi statystycznymi. I tak dowiedzieliśmy się np., że w Poznaniu mamy 68 jednostek pomocniczych, które obejmują 90% terytorium miasta. Najmniejszym osiedlem jest Osiedle Powstań Śląskich, które obejmuje 573 mieszkańców, a największe zrzeszają nawet ponad 37 tyś. mieszkańców.

          4. Pan Michał Boruczkowski – Przewodniczący Porozumienia Osiedli Samorządowych Miasta Poznania przedstawił stanowisko Porozumienia w sprawie zadań, finansów, podziału terytorialnego, systemu wyborów, podziału mandatów zreformowanych jednostek pomocniczych.

          5. Pan Włodzimierz Urbańczyk – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. restrukturyzacji jednostek pomocniczych, który przedstawił prezentację multimedialną, zawierającą założenia reformy.

          Po wszystkich wystąpieniach przewidziany był czas na dyskusję. Głos zabierali przede wszystkim przedstawiciele poznańskich osiedli, którzy zwracali uwagę na piętrzące się wątpliwości oraz próbowali rozwiać je zadając pytania do Pełnomocnika Prezydenta. Należy też zwrócić uwagę, że głos również zabrali studenci Wydziału Prawa i Administracji, a na sali pojawił się Pan dr Bartosz Kołaczkowski oraz Pan mgr Marcin Princ z Katedry Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji WPiA UAM.