Statut

 Statut Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów "Ad rem" UAM


I.Przepisy wprowadzające
1.Koło nosi nazwę "Ad rem", zwanym dalej Kołem.
2.Koło jest organizacją naukową studentów kierunku "Administracja" Wydziału Prawa i Administracji UAM i działa w ramach UAM.
3.Siedzibą Koła jest UAM.

II. Cele i zadania Koła
1. Stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów naukowych oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i indywidualnych zainteresowań członków Koła związanych z administracją.
2. Popularyzacja wiedzy związanej z administracją publiczną i prywatną wśród studentów uczelni, a także poza uczelnią.
3. Integracja środowiska studenckiego.

III. Koło realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1.Organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym, w tym organizowanie pracy naukowej w sekcjach tematycznych, rozwijających zainteresowania członków Koła.
2.Inspirowanie współpracy z innymi kołami naukowymi i organizacjami, zarówno działającymi przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, jak i poza nim.
3.Organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe, spotkania i obozy naukowe w kraju i za granicą.
4.Organizowanie odczytów, sympozjów, prelekcji i seminariów naukowych.
5.Rozwijanie innych form aktywności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej studentów.

IV. Członkostwo Koła
1.Członkiem zwyczajnym Koła może być student UAM.
2.Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Koła na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
3.Postanowienia pkt. 2 nie dotyczą założycieli Koła, którzy stają się członkami z dniem wpisania Koła do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich prowadzonego przez Rektora UAM.
4.Członkami wspierającymi mogą być osoby zainteresowane działalnością Koła.
5.Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Koła lub będąca autorytetem w dziedzinie administracji.
6.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za zgodą osoby zainteresowanej.
7.Członkostwo Koła traci się przez:
a) dobrowolną rezygnację złożoną wobec Zarządu Koła lub Walnego Zebrania,
b) wykluczenie z Koła mocą uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Koła lub co najmniej 9 członków Koła.
8.Osoba wykluczona z Koła nie może ponownie zostać jego członkiem przez okres jednego roku od dnia powzięcia uchwały o jej wykluczeniu.

V. Prawa i obowiązki
1.Prawa i obowiązki członka zwyczajnego:
a) prawo udziału w wszystkich formach działalności regulaminowej Koła o charakterze merytorycznym jak i organizacyjnym w szczególności każdy członek zwyczajny ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Koła, posiadać legitymację i nosić odznakę Koła,
b) obowiązek przestrzegania postanowień statutu,
c) obowiązek wykonywania uchwał władz Koła,
d) obowiązek uiszczania składek członkowskich.
2.Członkowie wspierający i honorowi mogą uczestniczyć we wszystkich pracach Koła z głosem doradczym.

VI. Walne Zebranie
1.Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie, które tworzą wszyscy członkowie zwyczajni Koła.
2.Członkowie honorowi oraz wspierający mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
3.Walne Zebranie zwoływane jest przynajmniej raz w ciągu semestru na wniosek Zarządu Koła lub 1/3 członków Koła.
4.Informacje o zwołaniu Walnego Zebrania wraz z jego programem wywiesza Zarząd Koła na tablicy informacyjnej Koła lub tablicach informacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UAM przynajmniej na 7 dni przed zebraniem.
5.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych. Na wniosek członka Koła głosowanie można utajnić.
6.Wybory do władz Koła zapadają w głosowaniu tajnym.
7.Walne Zebranie wybiera spośród członków zwyczajnych Koła Zarząd Koła oraz Komisję Rewizyjną w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
8.Walne Zebranie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

VII. Zarząd Koła
1.Bieżącą działalnością Koła kieruje Zarząd Koła.
2.W skład Zarządu Koła wchodzą Prezes, dwóch Wice-prezesów, Sekretarz i Skarbnik.
3.Wyboru Zarządu Koła, w tym Prezesa oraz pozostałych członków, dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym spośród zwyczajnych członków Koła.
4.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
5.Do obowiązków Zarządu Koła należą:
a) realizacja uchwał Walnego Zebranie oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu na koniec kadencji,
b) utrzymywanie kontaktów z władzami uczelni i opiekunem naukowym,
c) opracowywanie projektów planów działania Koła i przedstawianie ich do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu,
d) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności Koła,
e) podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania funduszy na cele statutowe,
f) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
g) podejmowanie innych czynności związanych ze statutową działalnością Koła,
h) zwoływanie i organizacja posiedzeń Walnego Zebrania,
i) przyjmowanie nowych członków,
j) prowadzenie rejestru członków Koła.
6.Kadencja Zarządu Koła trwa jeden rok akademicki.
7.O rozwiązaniu Zarządu Koła lub odwołaniu członka Zarządu Koła z powodu bezczynności, niezgodności działań ze statutem lub prawem decyduje Walne Zebranie uchwałą 3/5 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Koła.
8.W przypadku rozwiązania Zarządu Koła następuje wybór tymczasowego Zarządu, który działa do czasu wyboru nowego Zarządu Koła.
9.W razie głosowania w sprawie rozwiązania Zarządu Koła albo udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła członkowie Zarządu obligatoryjnie wyłączają się z głosowania.
10.Wybór uzupełniający składu Zarządu w toku kadencji odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby członków zwyczajnych.
11.Oświadczenia woli w imieniu Koła mogą składać Prezes Koła wraz z innym członkiem Zarządu Koła lub dwaj członkowie Zarządu Koła z których przynajmniej jeden został wyznaczony przez Prezesa Koła.

VIII. Komisja Rewizyjna
1.Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch Wice-przewodniczących.
2.Komisja Rewizyjna czuwa nad przestrzeganiem przez Zarząd postanowień statutu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki funduszami Koła.
3.Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i może wystąpić z wnioskiem o odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków.
4.Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Koła z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

IX. Opiekun Koła
1.Opiekuna Koła powołuje Rektor spośród pracowników UAM na wniosek Zarządu.
2.Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła a Zarząd Koła uzgadnia z nimi ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.
3.Kadencja Opiekuna Koła trwa jeden rok akademicki.

X. Fundusze Koła
1.Na fundusze Koła składają się:
a) składki członkowskie, których wysokość ustala Walne Zebranie,
b) dotacje,
c) inne.
2.Za prawidłowe dysponowanie funduszami Koła odpowiedzialny jest Zarząd Koła.
3.Za prawidłową dokumentację związaną z dysponowaniem funduszami Koła odpowiedzialny jest Skarbnik Koła.
4.Kontrolę nad prawidłowym dysponowaniem funduszami Koła sprawuje Komisja Rewizyjna, która z odpowiednimi wnioskami występuje wobec Walnego Zebrania.

XI. Uchwalanie i zmiana statutu
1.Statut Koła uchwala Walne Zebranie Koła większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 zwyczajnych członków Koła.
2.W tym samym trybie Walne Zebranie dokonuje zmian w statucie.

XII. Rozwiązanie Koła
1.Rozwiązanie Koła następuje z woli samych członków mocą uchwały Walnego Zebrania Koła większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 zwyczajnych członków Koła
2.Rozwiązanie Koła następuje także w przypadku zaprzestania działalności statutowej przez okres jednego roku akademickiego.
3.W razie rozwiązania Koła o majątku Koła decyduje powołana przez Rektora Komisja Likwidacyjna.