Tematyka

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Administracja rządowa w terenie - problemy, szanse i wyzwania" organizowaną przez Koło Naukowe Administratywistów UAM "Ad rem".

Tematem konferencji będą zagadnienia dotyczące zakresu działania oraz zasady funkcjonowania wojewody, trybu powoływania i odwoływania wojewody, organizacji rządowej administracji zespolonej w województwie i niezespolonej administracji rządowej.

Nasze rozważania będą ogniskować się wokół:
1) zadań administracji rządowej,
2) zasad organizacji, funkcjonowania i zakresu zadań organów rządowej administracji zespolonej w województwie oraz organów niezespolonej administracji rządowej,
3) zadań wojewody,
4) roli rządowej administracji zespolonej w województwie,
5) roli niezespolonej administracji.

Podczas konferencji chcemy sobie również odpowiedzieć na pytania: na jakiej płaszczyźnie zespolenie jest silniejsze - wojewoda i administracja zespolona, czy wojewoda i administracja niezespolona? Czy te relacje są właściwe?Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością, dołączając do grona uczestników spotkania.

Z wyrazami szacunku,
Członkowie KNA "Ad rem"